Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Úvod

Všeobecné informácie o Projekte

 

Názov Projektu: Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska

 

Kód ITMS: 26220120059

 

Operačný program: Výskum a vývoj

 

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

 

Prioritná os: 2  Podpora výskumu a vývoja

 

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

 

Celkovo:       3 925 724,35

STRUČNÉ INFORMÁCIE O ORGANIZÁCII

 

Ústav vznikol v roku 1939 ako Štátny archeologický a konzervátorský ústav a roku 1953 prešiel do zväzku pracovísk SAV. Rozvíja vedeckovýskumnú činnosť vo vednom odbore archeológia a príbuzných vedných disciplínach v rámci vlastného vedeckovýskumného programu, úloh grantových projektov, štátnych objednávok, medzinárodných projektov a individuálnych úloh tvorivých pracovníkov. Dosiahnuté výsledky uplatňuje vo verejnom živote formou  vedecko-popularizačnej a kultúrno-osvetovej činnosti. Vykonáva aj funkciu školiaceho pracoviska pre výchovu nových vedeckých  pracovníkov v odbore archeológia.

 

Dlhodobý zámer rozvoja ústavu je v súlade s Dlhodobým zámerom Štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý uvádza: „nevyhnutne pravidelne obnovovať a modernizovať technickú infraštruktúru výskumu a vývoja, čo je aj podmienkou pre rovnocenné zúčastňovanie sa slovenských organizácií výskumu a vývoja v projektoch úzkych partnerstiev so špičkovými laboratóriami ostatných štátov EÚ. Modernizácia technickej infraštruktúry bude realizovaná systematicky a kontinuálne prostredníctvom podpory z verejných zdrojov (štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu) a podnikateľských zdrojov v súlade s princípmi uplatňovanými v rámci Európskeho výskumného priestoru.“

 

1. Ústav rozvíja vedeckovýskumnú činnosť vo vednom odbore „archeológia“ a príbuzných vedných disciplínach.

2. Ústav v zmysle všeobecne platných právnych predpisov vykonáva a s celoslovenskou pôsobnosťou koordinuje archeologické výskumy.

3. Ústav uskutočňuje vedeckú výchovu v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.

4. Ústav zabezpečuje publikáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti prostredníctvom periodickej a neperiodickej tlače.

5. Ústav vytvára a spravuje študijné a porovnávacie zbierky dokladujúce ľudskú činnosť v praveku, včasnej dobe dejinnej a stredoveku.

6. Ústav vedie a spravuje Centrálnu dokumentáciu archeologických nálezísk na Slovensku a vyhotovuje odborné stanoviská a vyjadrenia pre orgány samosprávy, štátnej správy a špecializovanej štátnej správy.

 

Archeologický ústav SAV je predovšetkým pracoviskom základného výskumu. Jeho pôsobnosť je celoslovenská, no v oblasti vedy má za úlohu študovať dávne dejiny Slovenska v širokých európskych súvislostiach. Rozsiahla publikačná činnosť ústavu  a medzinárodná odozva naznačuje, že si ústav zastáva svoje miesto v slovenskej vede dôstojným spôsobom. V ústave je sústredený ústredný archeologický dokumentačný fond zo Slovenska v počte státisícov položiek. Slúži - podobne ako rozsiahla odborná knižnica - všetkým odborníkom a záujemcom.

 

Archeológia je historická veda, no jej pramene - pozostatky materiálnej kultúry - umožňujú študovať život človeka v symbióze so životným prostredím. Tento interdisciplinárny rozmer archeológie odzrkadľuje štruktúru pracoviska, v ktorom sú okrem archeológov aj zástupcovia iných historických (numizmatika, história), biologických a technických vied (antropológia, zoológia, botanika, geológia, geofyzika).

 

Ústav pôsobí vo viacerých oddeleniach, no v jadre ide o tri okruhy vedeckého pôsobenia: pravek, obdobie kontaktov s antickými kultúrami a počiatky slovenských národných dejín, ktoré majú osobitný význam. Expozitúra v Košiciach pokrýva v celom rozsahu činnosť pracoviska v regiónoch východného Slovenska, menšie vysunuté pracoviská sú v Spišskej Novej Vsi a vo Zvolene. Časový záber teda siaha od prvých stôp prítomnosti človeka na Slovensku spred 200-250 000 rokmi až po včasný novovek (16.-17. stor.). Činnosť ústavu sa vykonáva na základe výskumných a publikačných projektov, medzi nimi predstavujú novšiu formu grantové projekty s domácim a medzinárodným odborným prepojením.

 

Vedecké poznatky a potreby praxe, ktorým je v prípade archeológie najmä formovanie historického vedomia a kultúrneho vzťahu k svojej vlasti, minulosti svojho národa, k svojmu regiónu a ku kultúrnemu dedičstvu vôbec, sú vzájomne prepojené. Archeologický ústav preto venuje pozornosť tomu, aby sa výsledky jeho práce stali súčasťou vedomia všetkých obyvateľov. Svedčí o tom rozsiahla vedeckopopularizačná publikačná činnosť, spolupráca s masmédiami a najmä podiel na realizácii veľkého počtu výstav a stálych expozícií.